A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési FeltételekÁSZF. vagy Dokumentum.) a LotusTrade Hungary Kft. (1214 Budapest, Jupiter u. 12.) Cégjegyzékszáma: 01-09-352770; Adószám: 27299928-2-43; a továbbiakban: Üzemeltető által üzemeltetett www.lotusmedic.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ügyfél vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

LotusTrade Hungary Kft., mint a www.lotusmedic.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja Felhasználóit, amelyet a lotusmedic.hu erre a célra szolgáló felülete, az üzemeltető által küldött hírlevél vagy valamennyi felhasználónak, a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat.

A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF. módosításának elfogadását jelenti.

 

 1. Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:

 

Üzemeltető : LotusTrade Hungary Kft. (1214 Budapest, Jupiter u. 12.) Cégjegyzékszáma: 01-09-352770; Adószám: 27299928-2-43

Ügyfél/Felhasználó : természetes személy vagy jogi személy, aki az oldal használatával – bármely elektronikus kommunikációs eszközön (asztali számítógép, nootebook, telefon, tablet…stb.) hozzáférést nyer a Tartalomhoz; aki az Weboldalon regisztrál, ezáltal felhasználói fiókot (a továbbiakban: Saját fiók) hoz létre vagy aki a Weboldalon megrendelést ad le és ennek következtében az üzemeltető felhasználói fiókot hoz létre számára.

Saját fiók: az Ügyfél a lotusmedic.hu oldalon regisztráció útján felhasználói fiókot (a továbbiakban: Saját fiók) hozhat létre. A regisztrációhoz egy valós, az Ügyfélhez tartozó e-mail cím és egy jelszó megadása szükséges. A Saját fiókából adhat le rendelést (vásárolhat a lotusmedic.hu-n) a Ügyfél. A Saját fiók úgy is létrehozható, hogy a Felhasználó a lotusmedic.hu oldalon rendelést ad le (vásárol) és a rendelés leadásával az üzemeltető felhasználói fiókot hoz létre a Felhasználó számára az általa a rendelés leadásakor megadott adatokkal.

A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a rendelése(i ) leadásakor megadott adatokat, információkat, minden az általa leadott rendelés(ek)kel kapcsolatos adatot és információt.

Az Ügyfél a regisztráció során és a rendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben az üzemeltető tudomására jut, hogy az Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a lotusmedic.hu használatából kizárni.

Saját fiók létrehozására és a lotusmedic.hu-n történő vásárlásra az a természetes személy jogosult, aki 18. életévét legkésőbb a Saját fiók létrehozása napján (a lotusmedic.hu-n történő vásárlás napján) betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.)

Weboldal – a www.lotusmedic.hu tartomány és alárendelt tartományai (promóciós kampányok, nyereményjátékok okán és/vagy egyéb okból létrehozott aloldalak).

Termék – minden olyan az üzemeltető által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amelyet az Ügyfél a lotusmedic.hu oldalon megvásárolhat, azaz amelyre vonatkozóan az Ügyfél a lotusmedic.hu oldalon a rendelését leadhatja.

Promóciós kampány – adott, meghatározott termékkategóriába tartozó Termékek vagy a lotusmedic.hu-n található valamennyi termék kereskedelmi célú népszerűsítésére szolgál. Az üzemeltető szervezi. A Kampány meghatározott ideig tart. A Kampány időtartama alatt a Kampányba tartozó termékek kedvezményes feltételekkel/áron vásárolhatók meg a lotusmedic.hu oldalon. Ezen termékek az Eladó számára rendelkezésre álló (korlátozott darabszámú) készlet erejéig vásárolhatók meg a kampányszabályzatban meghatározott feltételek szerint.

Szerződés – az Eladó és a tőle terméket a lotusmedic.hu oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

Tartalom:

– minden olyan adat és/vagy információ, amely a Weboldalon látható és elérhető, és/vagy amelyhez egy elektronikus kommunikációs eszköz (asztali számítógép, nootebook, telefon, tablet…stb.) használata segítségével hozzá lehet férni;
–  minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;
–  a Termékekkel és/vagy az Eladó által egy adott időszakra vonatkozóan alkalmazott árakkal kapcsolatos adatok és információk;
–  a Termékekkel és/vagy az Eladóval partneri kapcsolatban levő harmadik fél (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) által egy adott időszakra vonatkozóan alkalmazott árakkal kapcsolatos adatok és információk;
–  az Eladóra vonatkozó és/vagy vele a Weboldalon kapcsolatba hozható adatok és információk.

Dokumentum – a jelen Általános Szerződési Feltételek.

Hírlevél –  elektronikus úton (e-mail, SMS) az üzemeltető által a hírlevélre-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött üzenet, amely a lotusmedic.hu oldalt érintő változásokról/újdonságokról, a lotusmedic.hu-n megjelenített Termékekről és/vagy az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról tájékoztat és nyújt információt. A hírlevél által tartalmazott információt illetően az Eladónak kötelezettsége nem áll fenn.

Rendelés – egy elektronikus dokumentum, azaz az Eladó és Vásárló között létrejövő olyan kommunikációs forma, amely révén a Vásárló a Weboldal segítségével ismerteti az Eladóval a Weboldalon található Termékek vagy Szolgáltatások valamelyikének megvásárlási szándékát.

Átutalás – valamely Termék és/vagy Szolgáltatás az üzemeltető általi eladásából eredményezett összeg bevétele vagy visszatérítése, az Eladó által elfogadott kártyakezelő szolgáltatásai használata révén, a leszállítási módtól függetlenül.

Megjegyzések – A Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi megjegyzés és/vagy leírás, az azok útmutató leírásában foglaltak szerint.

Értékelés – a termék tulajdonosa vagy kezelője által írt vélemény, amelyet az illető a saját tapasztalatai alapján ír, meghatározva, hogy a termék megfelel-e vagy sem a gyártó által írt specifikációknak.

Minősítés –a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló elégedettségét meghatározó osztályzat a termékre. A minősítés csillagok formájában történik, minden termék egy és öt csillag közötti osztályzatot kaphat. Ez a minősítés mindig szoros kapcsolatban áll a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló által írt értékeléssel az adott termékről.

Hozzászólás – vélemény, megjegyzés vagy kiegészítés, mely egy Értékeléshez vagy egy másik hozzászóláshoz kapcsolódik.
Kérdés –a Felhasználóhoz/Ügyfélhez/Vásárlóhoz intézett tudakozódás, amelynek célja, hogy bővebb információt kérjen az oldalon lévő termékről vagy szolgáltatásról.
Válasz – írásos formában közölt információ annak a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak, aki egy kérdést tett fel egy bizonyos termék oldalán. Választ jelent az olyan magyarázat, amelyet egy Felhasználó/Ügyfél/Vásárló ad egy másik Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak ugyanannak a beszélgetésnek a keretében.

 

 1. SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK

2.1. Egy Rendelésnek a Weboldalra való bejegyzésével egyidejűleg a Vásárló egyetért azzal a kommunikációs formával (telefon vagy e-mail), amely segítségével az Eladó lebonyolítja a kereskedelmi műveleteit.

2.2. A Rendelés leadása után a Vásárlóhoz érkezett értesítés csupán tájékoztató jellegű és nem jelenti a Rendelés elfogadását. Ez az értesítés elektronikus úton (e-mail) vagy telefonon történik.

2.3. Megindokolt okokból az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa a Rendelésben foglalt Termékek és/vagy Szolgáltatások mennyiségét. Amennyiben az Eladó a Rendelésben foglalt Termékek és/vagy Szolgáltatások mennyiségét megváltoztatja, értesíteni fogja ilyen értelemben a Vásárlót a Rendelés leadásakor a Vásárló által rendelkezésre bocsátott e-mail címen vagy telefonszámon, és visszatéríti a kifizetett összeget.

2.4. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződést akkor tekintik megkötöttnek, amikor a Vásárló elektronikus postán és/vagy SMS-ben megkapja az Eladótól a Rendelés megküldésére vonatkozó értesítést.

2.5. Az Eladó által a Weboldalon rendelkezésre bocsátott Dokumentum és információk a Szerződés alapját képezik.

 

 1. ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSI POLITIKA

3.1. Rendelés leadása céljából bármely Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférhetősége van a weboldalhoz. Megindokolt okokból az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza az Ügyfél/Vásárló hozzáférését valamely Rendelés leadása és/vagy valamely elfogadott fizetési mód használata tekintetében abban az esetben, ha úgy tekinti, hogy az Ügyfél/Vásárló a viselkedésével vagy a Weboldalon folytatott tevékenységével valamilyen formában megkárosíthatja az üzemeltetőt. A fent említett esetek bármelyikében az Ügyfél/Vásárló az üzemeltető Ügyfélkapcsolati Osztályához fordulhat annak érdekében, hogy tájékoztassák az indokokról, amelyek a fent említett intézkedések alkalmazásához vezettek.

3.2. A Forgalmazóval kapcsolatba léphet közvetlenül, vagy a termék oldalán a “Kapcsolat” részben feltüntetett címeken. A Forgalmazó szabadon kezelheti ezeket az információkat, anélkül, hogy  megindokolná.

3.3. Amennyiben egy adott internethálózatról a szokványostól eltérő nagyságú forgalom érkezik, az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy kérje az Ügyfelektől/Vásárlóktól a captcha típusú érvényesítési kód bevezetését annak érdekében, hogy a Weboldal keretén belül védje az információt.

3.4. Az üzemeltető közölhet a Weboldalon információkat a Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról és/vagy az általa vagy az üzemeltetővel partneri szerződést kötő bármely más harmadik személy által egy bizonyos időszakban kínált és a készlet erejéig érvényes promóciókról.

3.5. A Weboldalon ismertetett Termékek és/vagy Szolgáltatások ára forintban (HUF) van kifejezve és tartalmazzák az ÁFA-t.

3.6. Az online fizetések esetében az Eladó nem felelős/nem vonható felelősségre a Vásárló által fizetendő semmilyen egyéb pótköltség vonatkozásában, ideértve, de nem kizárólag, a Vásárló kártyakibocsátó bankja által alkalmazott valutaváltási díjakat is, abban az esetben, ha az illető kártya kibocsátási pénzneme a Forinttól (HUF) eltérő pénznem. E műveletekért csakis a Vásárlónak kell viselnie a felelősséget.

3.7. A Weboldalon rendelkezésre álló Termékek és/vagy Szolgáltatások leírására használt semmilyen információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti az Eladó szerződéses kötelezettségét, ezek kifejezetten bemutatás céljából vannak használva.

3.8. Egy rendelést követően, 14 (tizennégy) nap után a Vásárlótól egy, a rendelt termék(ek)kről szóló értékelést kérünk. Ezt a Vásárló által a fiókjában megadott email címre küldjük. Ezzel a Vásárló hozzájárul más lehetséges Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók felvilágosításához, új szolgáltatások fejlesztéséhez és egy jobb és részletesebb termékleíráshoz.

 

 1. ÁTRUHÁZÁS ÉS ALSZERZŐDÉS

Az Eladó a Rendelés lebonyolításával kapcsolatos Szolgáltatásokat átengedheti egy harmadik félnek és/vagy azok vonatkozásában alszerződést köthet egy harmadik féllel, tájékoztatva ilyen téren a Vásárlót, anélkül, hogy szükség lenne annak beleegyezésére. Az Eladó minden esetben felelős marad a Vásárlóval szemben valamennyi szerződéses kötelezettségét illetően.

 

 1. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOG

5.1. A Tartalom, a bevezetőben foglalt meghatározásnak megfelelően, magában foglalja, anélkül, hogy erre korlátozódna, a Weboldalon feltüntetett logókat, stilizált szemléltetőket, kereskedelmi szimbólumokat, statikus képeket, dinamikus képeket, multimédia szövegeket és/vagy tartalmat, ez kifejezetten az üzemeltető tulajdonát képezi és az üzemeltető fenntartja az ilyen értelemben közvetlen és közvetett módon (felhasználási és/vagy közlési engedély révén) szerzett minden jogát.

5.2. Az Ügyfélnek/Vásárlónak nem áll jogában a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik felekhez átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, valamihez csatolni, kiállítani, beiktatni az üzemeltető által eredetileg kívánttól eltérő bármely más kontextusba, továbbá nem áll jogában a Tartalmat a Weboldalon kívül használni, az üzemeltető Tartalom feletti szellemi tulajdonjogát igazoló jeleket eltávolítani, valamint nem áll jogában részt venni a Tartalom másolásával, módosításával vagy kitűzésével megvalósított anyagok átküldésében, eladásában, terjesztésében, csakis az üzemeltető kifejezett módon tett írásos beleegyezésével.

5.3. Bármely Tartalom, amelyhez az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén a Dokumentum hatálya alá tartozik, amennyiben az illető Tartalmat nem kíséri egy üzemeltető és az Ügyfél/Vásárló között megkötött jellegzetes és érvényes felhasználási egyezmény, és az üzemeltető részéről az illető Tartalomra vonatkozóan nincsen semmilyen beleértendő vagy kivételes garancia megfogalmazva.

5.4. Az Ügyfél/Vásárló egy tartalmat csak személyes és nem kereskedelmi célból másolhat le, küldhet át és/vagy használhat fel, és csakis akkor, ha ez nem ellenkezik a Dokumentum előírásaival.

5.5. Amennyiben az üzemeltető egy Ügyfélnek / Vásárlónak megadja egy bizonyos Tartalom vonatkozásában az egy erre külön megkötött használati egyezményben foglalt leírás szerinti használati jogot, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen egyezmény következtében hozzáférést nyer, e használati jog csakis az egyezményben meghatározott tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, csakis annak vagy azoknak a weboldalon létezése alatti időszakra vagy az egyezményben maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően – abban az esetben, ha ilyenek léteznek – és ez nem jelenti az üzemeltető szerződéses kötelezettségét az illető Ügyféllel/Vásárlóval szemben vagy bármely olyan harmadik féllel szemben, amelynek hozzáférése van/ bármilyen eszközzel hozzáférést nyer ehhez az átküldött tartalomhoz, és amely esetleg őt megsértheti vagy megsérti bármely módon a felhasználási egyezmény idején vagy annak lejárta után.

5.6. Az Ügyfélhez vagy Vásárlóhoz bármely kommunikációs eszközzel (elektronikus, telefon stb.) átküldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi az üzemeltető szerződéses kötelezettségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító üzemeltető alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, az illető tartalom vonatkozásában.

5.7. Tilos a Tartalom használata a jelen Dokumentumban vagy az azt kísérő felhasználási egyezményben – amennyiben létezik ilyen – kifejezetten megengedettektől eltérő céllal.

 

 1. RENDELÉS

6.1. Az Ügyfél/Vásárló Rendelést adhat le a Weboldalon, behelyezve a kosarába a kívánt Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat, a Rendelés lezárása pedig a külön feltüntetett fizetési módok egyikén keresztüli kifizetéssel történik. Egy Termék és/vagy Szolgáltatás a kosárba helyezés után megvásárolható attól függően, hogy van vagy nincs elegendő belőle a készleten. Amennyiben egy Terméket/Szolgáltatást a kosarába helyez anélkül, hogy lezárná a Rendelést, a művelet nem rögzítődik rendelésként, ugyanakkor az illető Termék/Szolgáltatás automatikusan történő lefoglalását sem jelenti.

6.2. A Rendelés véglegesítésével a Vásárló megerősíti, hogy az általa leközölt és a vásárláshoz szükséges adatok a Rendelés leadása napján helyesek, teljesek és igazak.

6.3. A Rendelés véglegesítésével a Vásárló megerősíti, hogy az Eladó felveheti vele a kapcsolatot, bármely rendelkezésre álló / az Eladó által elfogadott eszköz révén, bármely olyan esetben, amikor szükséges a Vásárlóval való kapcsolatfelvétel.

6.4. Az Eladó semmisnek nyilváníthatja a Vásárló Rendelését, a Vásárlóhoz címzett előzetes értesítéssel, anélkül, hogy utólag valamely félnek bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazhatna meg, az alábbi esetekben:

6.4.1. a Vásárló kártyakibocsátó bankja nem fogadja el az átutalást, online fizetés esetén;

6.4.2. az üzemeltető által elfogadott kártyakezelő nem érvényesíti az átutalást, online fizetés esetén;

6.4.3. az Ügyfél/Vásárló által szolgáltatott adatok a Weboldalon nem teljesek és/vagy helytelenek;

6.5. Abban az esetben, ha az Ügyfél/Vásárló kérelmezi a Szerződéstől való elállását a szerződéstől való elállás törvényes határideje keretén belül, amennyiben a Rendelés ki van fizetve, az Eladó visszafizeti az összeget legfeljebb 14 (tizennégy) napon belül, miután a Vásárló értesíti az Eladót a Szerződéstől való elállást illetően tett döntéséről. Az összeget az alábbiak szerint térítik vissza:

6.5.1. az online, kártyával kifizetett Rendelések esetében -> visszafizetés a számlára, amelyről a fizetést végezték;

6.5.2. fizetés utánvétellel, bankkártyával kifizetett rendelések esetében ->banki átutalással;

6.6. Az Eladó elhalaszthatja az összeg visszafizetését az eladott Termékek átvételéig vagy azon bizonyíték átvételéig, amely szerint ezeket a Termékeket elküldték, abban az esetben, ha ő maga nem ajánlotta fel, hogy visszaszerezze a Termékeket (a legközelebbi dátumot veszik figyelembe).

6.7. Abban az esetben, ha a Vásárló által rendelt valamely Terméket/Szolgáltatást az Eladó nem tudja leszállítani, az Eladónak tájékoztatnia kell ilyen értelemben az Ügyfelet/Vásárlót és vissza kell utalnia a Vásárló számlájára a Termék és/vagy Szolgáltatás ellenértékét, legfeljebb 7 (hét) napon belül miután az Eladó tudomást szerez a helyzetről vagy miután a Vásárló kifejezett módon megfogalmazza igényét a Szerződés felbontását illetően.

Elállási nyilatkozat letöltése

 

 1. TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

7.1. A Szerződéstől való elállás joga alól kivételezettek az alábbiak:

7.1.2. a szolgáltatási szerződések, a szolgáltatások teljes elvégzése után, ha a végrehajtást a Vásárló előzetesen adott kifejezett beleegyezésével kezdték el és miután a Vásárló jóváhagyta, hogy tudomást szerzett arról, hogy a Szerződésnek az Eladó általi teljes mértékben való teljesítése után elveszíti a Szerződéstől való elállás jogát;

7.1.3. azon Termékek és/vagy Szolgáltatások leszállítása, amelyek ára olyan pénzügyi piaci váltakozásoktól függ, amelyet az Eladó nem tud kontrollálni és amelyek bekövetkezhetnek az elállási időszak folyamán;

7.1.4. a Vásárló által megadott jellegzetességek szerint kivitelezett, vagy különleges módon személyesített Termékek leszállítása;

7.1.5. olyan Termékek leszállítása, amelyek könnyen megrongálódhatnak vagy gyorsan lejár az érvényességi határidejük;

7.1.6. olyan becsomagolt Termékek leszállítása, amelyek egészségvédelmi okokból vagy higiéniai okokból nem küldhetőek vissza és amelyeket a Vásárló kicsomagolt;

7.1.7. olyan Termékek leszállítása, amelyek, a leszállítás után, természetükből kifolyólag, elkülöníthetetlenül összekeveredtek más elemekkel;

7.1.8. olyan becsomagolt audio vagy video felvételek vagy becsomagolt informatikai programok leszállítása, amelyeket a leszállítás után kicsomagoltak;

7.1.9. újságok és folyóiratok leszállítása, kivéve a hasonló kiadványok leszállításának bérleti szerződéseit;

7.1.10. olyan digitális tartalom leszállítása, amelyet nem szállítanak le materiális hordozón, abban az esetben, ha a leszállítást a Vásárló előzetesen adott kifejezett beleegyezésével kezdték el és miután a Vásárló jóváhagyta, hogy tudomást szerzett arról, hogy elveszíti az elállás jogát;

 

 1. BIZALMASSÁG 

8.1. A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli.

8.2. A Vásárló/Ügyfél a Rendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot, hirdetést, sajtótájékoztatót vagy bármely más harmadik felek iránti kinyilatkoztatást az Eladó előzetesen adott írásos beleegyezése nélkül.

8.3. Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl ezen a weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, kitűzési, módosítási, átküldési és terjesztési jogát. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használja, saját érdekből, azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-okat vagy technikákat, amelyeket a weboldalon keresztül ismertetett. Az üzemeltető nem hoz létre kötelezettségjegyzéket a leközölt információk bizalmasságára vonatkozóan, amennyiben a hatályos jogszabályok ilyen értelemben nem írnak elő egyéb kikötéseket.

 

 1. REKLÁM

9.1. A hírleveleket az üzemeltető által elfogadott szakértői partnerek segítségével küldik el. Így biztosítva van az információk bizalmassága és biztonsága.

9.2. Amikor egy Ügyfél a Weboldalon regisztrálja magát, lehetősége van álláspontját kifejezni a Hírlevelek fogadására vonatkozóan. Az ügyfél beleegyezést adó opciója bármikor módosítható, ha ilyen értelemben felveszi az üzemeltetővel a kapcsolatot.

9.3. Az Ügyfél vagy Vásárló bármikor lemondhat a Hírlevelek fogadásáról használva a Hírlevelekben erre kimondottan megjelölt kapcsolati lehetőséget vagy a 06 (30) 333 6340 telefonszám hívásával;

9.4. A Hírlevelek fogadásáról való lemondás nem jelenti a jelen Dokumentum elfogadásáról való lemondást.

 

 1. SZÁMLÁZÁS – FIZETÉS

10.1. A fizetés MasterCard és Visa bankkártyával vagy utánvéttel történik. Előrefizetés esetén nem biztosítunk kedvezményt.

Fizetés bankkártyával

A megrendelési folyamat során azonnal tud fizetni, ha megadja bankkártyája adatait. A fizetés Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatásával történik. Kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházakban, mobil alkalmazásokban.

A bankkártyás fizetésnek nincs plusz költsége, az teljesen díjmentes. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, így sem most és sem a jövőben nem szükséges külön költséggel kalkulálnia. A Barion egyenlegkezelés szintén ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fizetés utánvéttel

Az áruk utánvétes fizetése esetén Ön a számlán szereplő összeget készpénzben fizeti ki a csomag átvételekor. A 2. pont szerinti elállás esetén a visszafizetés banki átutalással történik. Ehhez szükségünk van bankszámlája adataira. Fenntartjuk a jogot, hogy a visszaküldött áru értékének megfelelő utalványt bocsássunk ki, amennyiben többszöri emlékeztető után sem érhetők el a bankszámlája adatai.

10.2. A www.lotusmedic.hu weboldalon szereplő Termékek és Szolgáltatások árai tartalmazzák az ÁFA-t a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

10.3. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Rendelésben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a leszállított Termékekre és Szolgáltatásokra, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt.

10.4. Az Eladó a Rendeléshez tartozó, az üzemeltető által értékesített Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat tartalmazó számlát, elektronikus formátumban továbbítja a Vásárlónak, feltüntetve a számlát a Vásárló Regisztrációs oldalán vagy elektronikus postán küldi el a Vásárló által a saját Regisztrációs oldalán feltüntetett e-mail címre.

10.5. Annak érdekében, hogy a Rendeléshez tartozó számlát helyesen továbbítsák, a Vásárló köteles frissíteni a saját Regisztrációs oldalán szereplő adatokat, amilyen gyakran csak szükséges, és a Regisztrációs oldalán szereplő minden egyes Rendelés esetén köteles ellenőrizni az információkat és dokumentumokat.

10.6. Azzal, hogy elküldi a Rendelést, a Vásárló belegyezését adja abba, hogy a számlákat elektronikus formátumban is megkapja úgy, hogy azokat az üzemeltető elektronikus postán küldi el a saját Regisztrációs oldalán feltüntetett e-mail címre.

10.7. Abban az esetben, ha ezek az információk több mint 48 (negyvennyolc) órán át nem érhetők el az Ügyfél Regisztrációs oldalán, kérjük, értesítsen erről a következő e-mail címen: info@lotusmedic.hu

 

 1. A TERMÉKEK LESZÁLLÍTÁSA

11.1. Az Eladó vállalja, hogy a Termékeket door-to-door gyorsposta rendszerben küldi el a Vásárlónak.

11.2. Az Eladó biztosítja a Termékek megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

11.3. Az Eladó a Termékeket és Szolgáltatásokat csak Magyarország területére küldi el.

11.4. A Termékek/Szolgáltatások szállításával kapcsolatos részletek, a leszállításra szükséges időt is ideértve, de nem erre korlátozódva, nem képezik az üzemeltető szerződéses kötelezettségét, egyik fél sem igényelhet ilyen értelemben kártérítést a másik féltől abban az esetben, ha a felek bármelyikét bármely módon megsérthetik vagy megsértik ezek megszegésével.

11.5. A készleten található termékek kiszállítási ideje maximum 2-3 munkanap. Külső raktárkészleten található termékek szállítási ideje 10-12 munkanap.

 

 1. GARANCIÁK

12.1. Minden az üzemeltető által értékesített Termék garanciával rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi politikáinak megfelelően. A Termékek újak, eredeti csomagolásban vannak.

12.5. Annak érdekében, hogy a Rendeléshez tartozó jótállási jegyet helyesen továbbítsák, a Vásárló köteles frissíteni a saját Regisztrációs oldalán szereplő adatokat, amilyen gyakran csak szükséges, és a Regisztrációs oldalán szereplő minden egyes Rendelés esetén köteles ellenőrizni az információkat és dokumentumokat.

12.6. Amennyiben hiányzik egy Termék jótállási jegye, azt jelezni kell az áru átvételétől számított legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül az info@lotusmedic.hu címre. A később előterjesztett jelzéseket nem veszik figyelembe.

 

 1. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTADÁSA

A Termékek feletti tulajdonjogot a leszállításkor adják át, miután a Vásárló kifizette azt, a rendelésben megjelölt helyen (leszállítás jelentése – a gyorsposta által kiadott szállítási dokumentum átvételének ellenjegyzése vagy amennyiben a leszállítást az Eladó személyzete végzi, az adószámla átvételének ellenjegyzése).

 

 1. FELELŐSSÉG

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Vásárló vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a Rendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a Termékek és Szolgáltatások használatából származnak a leszállítás után és főleg nem vonható felelősségre azok elveszítéséért.

 

 1. ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK FELTÖLTÉSE

Az Értékelések, Hozzászólások, Kérdések és Válaszok feltöltése az ”Ügyfelek kérdései és válaszai” és az ”Értékelések” szekcióban történik a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók által. Az információk lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek, és a termék tulajdonságaival, vagy ennek használatával kapcsolatosak.

Az Értékelés/Hozzászólás/Kérdés/Válasz regisztrálásakor, a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók beleegyezésüket adják a Forgalmazónak, hogy ezt a tartalmat akár módosítva vagy lefordítva is használhassa bármilyen célból, helytől függetlenül.

Minden Felhasználó/Ügyfél/Vásárló, az Értékelés/Hozzászólás/Kérdés/Válasz írásánál a következő szabályokhoz kell, hogy tartsa magát:

– kizárólag a termék leírásával, vagy ennek használatával kapcsolatos dolgokat említsen meg, elkerülve a változó információkat (ár vagy kedvezményes ajánlat) és a Rendelés lezajlásával kapcsolatos információkat
– kizárólag magyar nyelvet használjon, ezen kívül engedélyezettek azok az idegen szavak/kifejezések is, amelyeket gyakori használatuk miatt szinte mindenki ért
– kerülje az illetlen, sértő jellegű beszédet, amely kellemetlen lehet mások számára
– bizonyosodjon meg, hogy a megfelelő kategóriába ír: minden Kérdést az “Ügyfelek kérdései és válaszai” szekcióba, és minden Értékelést az “Értékelések” szekcióba kell feltölteni
– győződjön meg, hogy a feltöltendő információk valósak, helyesek, nem megtévesztőek, törvényt nem sértenek, beleértve a mások jogait is, a szerzői jogokat, a márkával kapcsolatos jogokat, a licensz jogokat és egyéb tulajdon, reklám vagy személyi jogokat
– ezt a lehetőséget csak arra használja, hogy bővebb információt közöljön vagy kapjon a termékről vagy a szolgáltatásról, anélkül, hogy megemlítsen más céget, amely árusítja az adott terméket vagy szolgáltatást
– ne adjon vagy kérjen semmilyen körülmények között személyes adatokat (elérhetőséget, címet, telefonszámot, email címet, nevet, stb.) vagy bármilyen más információt, amely következtében a személyes adatok nyilvánosságra kerülhetnek
– kerülje az olyan más oldalakkal kapcsolatos információkat vagy URL linkeket, amelyek ugyanolyan tevékenységet végeznek, mint a Forgalmazó
– kerülje a Forgalmazó szolgáltatásainak rendellenes használatát, vagy olyan Értékelések/Hozzászólások/Kérdések/Válaszok feltöltését, amelyek reklámokat tartalmaznak
– ne használja az Értékeléseket/Hozzászólásokat/Kérdéseket/Válaszokat kommunikációs csatornaként a Forgalmazóval. Erre a célra szolgálnak a Forgalmazó által megadott elérhetőségi adatok

Az értékeléshez a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló egy, az adott termékkel kapcsolatos minősítést is hozzárendel. Az értékelések a hozzájuk tartozó minősítésekkel együtt befolyásolják a termék általános minősítését, azt a számot, amely zárójelben található a termék megnevezése alatt. Ezáltal egy pozitív minősítés emeli, egy negatív minősítés pedig csökkenti a termék általános minősítését.

Azon Felhasználóknak/Ügyfeleknek/Vásárlóknak, akik képeket illetve videókat is feltöltenek az értékelésükkel együtt, a következő szabályokat kell betartaniuk:
– a feltöltött fájlok azon termékkel kapcsolatos képet vagy videót kell hogy tartalmazzanak, amelyről az értékelést írták, figyelembe véve a szerzői jogokat

– a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak erőszakos elemeket, felnőtt tartalmakat, vulgáris / sértő üzenetet, vagy bármilyen olyan tartalmat, amely sértő lehet egy személy/csoport számára faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, szexualitás vagy politikai orientáció miatt

– a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak információkat más személyről
– a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak URL linkeket vagy vízjelet más oldalakról, amelyek hasonló tevékenységet végeznek, mint a Forgalmazó.

Amennyiben egy Értékelést/Hozzászólást/Kérdést/Választ a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló szubjektív okból kifolyólag nem érez helytállónak, és ezt jelzi, a Forgalmazó ellenőrzi, hogy a kifogásolt tartalom szabálysértő-e a Felhasználási Feltételeket figyelembe véve.

Abban az esetben, ha a Forgalmazó megállapítja, hogy többszörösen megszegték a Felhasználási Feltételeket, fenntartja a jogot, hogy felfüggessze a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló jogát az Értékelések/Hozzászólások/Kérdések/Válaszok feltöltésére vonatkozóan.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

16.1. Az üzemeltető bejegyzési száma a Személyes adat – Feldolgozási Műveletek Nyilvántartásában: NAIH-92121/2015.

16.2. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, módosított és kiegészített 677/2001 számú törvény előírásainak megfelelően az üzemeltető köteles biztonságos feltételek mellett és csakis a megadott céllal kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket közölnek vele.

16.3. Az adatgyűjtés célja: az Ügyfelek/Vásárlók tájékoztatása a saját Regisztrációs oldaluk helyzetéről, a Vásárlók tájékoztatása a Rendelés folyamatáról és állapotáról, a kínált Termékek és Szolgáltatások értékelése, a kereskedelmi tevékenységek értékelése, a Termékeket és Szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing, reklám, média, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítések és az Ügyfél/Vásárló viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése.

16.4. A Vásárló azzal, hogy a regisztráláskor és/vagy a Rendelés leadásakor kitölti az űrlapot az adataival, kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy a személyes adatait bevezessék a Személyes adat – Feldolgozási Műveletek Nyilvántartásába NAIH-92121/2015. számmal bejegyzett az üzemeltető adatbázisba és ugyanakkor kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető, annak társai és azok munkatársai ezeket a személyes adatokat raktározzák, használják és feldolgozzák, területi és/vagy időbeni korlátozások nélkül, az üzemeltető, annak társai és azok munkatársai alábbi tevékenységei gyakorlására és/vagy lebonyolítására, de nem csak ezekre korlátozódva: kereskedelmi tevékenységek, a termékeket és szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing-, reklám-, média-, adminisztráció-, fejlesztési-, piackutatási-, statisztikai tevékenységek, az értékesítések és a fogyasztó viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése. Ugyanakkor a Vásárló kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeletető ezeket a személyes adatokat átadja (átengedje) mind társai, mind pedig más belföldi vagy külföldi entitás/entitások számára.

16.5. A Dokumentum elolvasásával az Ügyfél/Vásárló tudomást szerzett arról, hogy garantáltak a törvényben előírt jogai, azaz a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférési jog, az adatokba való beavatkozási jog, a kifogásolási jog, az egyedi határozatok alávetésének elutasítására vonatkozó jog, továbbá a bírósági kereseti jog, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001 számú törvény szerint garantált jogok megszegése esetében.

16.5.1. azon adatok kijavítása, frissítése, zárolása vagy törlése, amelyek feldolgozása nem felel meg a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001 számú törvény előírásainak, különös figyelemmel a hiányos és pontatlan adatokra;

16.5.2. anonim adatokká való átalakítása azoknak az adatoknak, amelyek nem felelnek meg a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001 számú törvény előírásainak;

16.5.3. azon harmadik felek értesítése, akik adatait feltárták, abban az esetben, ha ez az értesítés nem bizonyul lehetetlennek vagy nem feltételez túlzottan nagy erőfeszítést ahhoz a törvényes érdekhez viszonyítva, amely ezáltal sértetté válhat.

16.10. A Vásárló személyes adatai az Általános Ügyészség, Rendőrség, bírósági hatóságok és egyéb államhatalmi szervek számára is továbbíthatók, a törvényes előírások szerint és keretei között és egy ilyen értelemben külön megfogalmazott kérés alapján.

 

 1. KÉNYSZERHELYZET

17.1. A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek elmulasztásáért abban az esetben, ha a határidőben teljesítés és/vagy megfelelő teljesítés mulasztását teljes mértékben vagy részben egy kényszerhelyzet eredményezi. A kényszerhelyzet olyan előreláthatatlan esemény, amelyet a felek nem tudnak kontrollálni, és amelyet nem lehet elkerülni.

17.2.  Amennyiben a keletkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az illető esemény nem szűnik meg, mindkét félnek jogában áll értesíteni a másik felet a Szerződés teljes jogú megszűnéséről anélkül, hogy bármelyik fél egyéb kártérítést igényelhetne a másik féltől.

 

Utolsó módosítás: 2020 Február 03.

ASZF_LotusMedic_Webaruhaz